Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  của vi rút Corona (nCoV) và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020

Lượt xem:

UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 04/KH-SGDĐT        Đắk Lắk, ngày 04 tháng 02 năm 2020   KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020     Căn cứ... ...