Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và thể thức văn bản

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và thể thức văn bản

Lượt xem:

CHÍNH PHỦ ______ Số: 30/2020/NĐ-CP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________   Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020     NGHỊ ĐỊNH Về công tác văn thư   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chính phủ ban hành Nghị... ...